Anna Mlekodaj – dr hab. nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny. (Absolwentka filologii polskiej UJ, doktorat na podstawie dysertacji pt. Literackie warianty bajki ludowej w świetle tekstologii folklorystycznej, 2004; habilitacja na podstawie całokształtu dorobku naukowo-dydaktycznego oraz książki pt. Kwietno Pani. O gwarowej poezji Podhala w ujęciu kulturowym, 2016). Obszar badawczy to literatura i kultura Podtatrza w aspekcie literaturoznawczym, kulturowym, medioznawczym i edukacyjnym. Autorka monografii poświęconej gwarowej poezji Podhala, kilku znaczących antologii poezji i prozy podhalańskiej, a także ponad 60 artykułów naukowych w większości poświęconych kulturze i literaturze Podtatrza w rozmaitych aspektach jej funkcjonowania – od tradycyjnego folkloru po internetową manifestację góralskiej kultury. Reprezentowała Polskę m.in. na międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej kulturze górskich terenów świata (2015 r. Utah Valley University, USA).

Zawodowo związana z PPWSZ od początku istnienia uczelni. Prowadzi m.in. kurs literatury i kultury regionu Podtatrza. Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza, wdrożonego do realizacji roku ak. 2008/2009.

W latach 2008-2012 prorektor do spraw nauki i współpracy Podhalańskiej PWSZ.

Naukowo zajmuje się literaturą gwarową regionu Podtatrza w ujęciu kulturowym i językoznawczym.

Ponadto

 • Opracowała program studiów podyplomowych z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza (2008 r.).

 • Opracowała merytoryczną podstawę do edukacji regionalnej na Podtatrzu, a także wypisy gwarowe dla szkół [z zakresu poezji antologię poezji Podtatrza pt. „Góralskie serce w zielonym, listku pieśni” (2006), w zakresie epiki: ”Góralską czytankę” (2014) oraz „Spiską czytankę” (2016). „Zagórzańską czytankę” (2017) a obecnie pracuje nad „Pienińską czytanką” ].

 • Jest autorką ogólnopolskiej podstawy programowej dla projektowanego przedmiotu szkolnego o nazwie „Nasze dziedzictwo”:

 • Prowadzi opiekę merytoryczną nad wdrażaniem edukacji regionalnej w podhalańskich szkołach.

 • Opracowała regulamin kuratoryjnego konkursu czytelniczo-plastycznego „Góralskie cytanie”, który rozrasta się w miarę opracowywania kolejnych czytanek, oraz konkursu recytatorskiego „Znad Wisły i spod Tatr”, który od trzech lat odbywa się w Chicago.

 • Prowadzi cykliczne warsztaty dla nauczycieli z zakresu pracy z tekstem gwarowym
  w szkole (stała współpraca z gminą Czarny Dunajec, a także Bukowina Tatrzańska)

 • Włącza się w życie regionu, prowadząc z zakresu gwary i literatury Podtatrza warsztaty dla instruktorów zespołów, animatorów kultury regionalnej oraz nauczycieli.

 • Współpracuje z organizacjami polonijnymi w USA (ZPPA oraz Fundacją Kultury Tatrzańskiej) w zakresie edukacji regionalnej dzieci podhalańskich emigrantów; współpracuje z Fundacją Kultury Tatrzańskiej w Chicago w zakresie organizacji kursów e-learningu z zakresu dziedzictwa kulturowego Podtatrza. Jest inicjatorką oraz autorką programu Akademii Dziedzictwa, działającej od 2020 w Chicago.

 • prowadzi działalność wydawniczą w zakresie gwarowych tekstów Podtatrza.

Uczestnictwo w pracach komitetów merytorycznych wielu konferencji naukowych, m.in.

 1. Źródła kultury regionu Małopolski – Podtatrze, 2013, PPWSZ, Nowy Targ – członek komitetu organizacyjnego.

 2. Władysław Orkan czytany dzisiaj, 2002, PPWSZ, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, członek komitetu organizacyjnego

 3. Mówiona, szeptana, śpiewana – o literaturze bez liter w setną rocznicę urodzin Sabały, 2009, PPWSZ, Zakopane, przewodnicząca komitetu organizacyjnego.

 4. Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim w historii, literaturze i kulturze, 2006, PPWSZ, UJ, Kraków – Bukowina Tatrzańska, członek komitetu organizacyjnego.

 5. Maryja w wierze Kościoła i życiu narodu, 2012, PPWSZ, UPJPII, Ludźmierz-Nowy Targ – członek komitetu organizacyjnego.

 6. Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego, 2004, PPWSZ, UJ, Kraków- Nowy Targ – Bukowina Tatrzańska, członek komitetu organizacyjnego.

 7. Augustyn Suski – Naczelnik Konfederacji Tatrzańskiej, poeta, patriota, ludowiec, 2008, PPWSZ, Szaflary, członek komitetu organizacyjnego.

 8. Kurs na słońce – tak trzymać” Sesja naukowa w 70. Rocznicę śmierci gen. Mariusza Zaruskiego, 2011, PPWSZ, członek komitetu organizacyjnego

Uczestnictwo projektach badawczych, m.in.:

 1. Projekt pt. „Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny) realizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska – Republika Słowacka 2004-2006 – członek komitetu organizacyjnego, wykonawca.

 2. Projekt pt. „Mity i rzeczywistość zbójnictwa na pograniczu polsko-słowackim
  w historii, literaturze i kulturze” realizowany w ramach działania 2.3. Programu IW INTERREG III A Polska-Republika Słowacka 2004-2006 – członek komitetu organizacyjnego, wykonawca.

 3. Projekt pt. „Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”  realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Oś priorytetowa II. Rozwój społeczno-gospodarczy. Temat 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – wykonawca.

 4. The International Storytelling Workshop (USA, Polska, Francja, Włochy, Kenia) Łeba 2011 – wykonawca

 5. Podhalańska Biblioteka Cyfrowa 2018 – 2020 – kierownik merytoryczny projektu.

Pozostałe odcinki

POCZĄWSZY OD NAJNOWSZYCH: